1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
jchomiak 31.03.2015

Informace pro studenty


Informace pro studenty
1. Organizace studia.
Studium ortopedie v 4. ročníku magisterského studia je organizováno formou dvoutýdenní stáže. Předpoklady pro absolvování stáže se řídí platnými předpisy 1. LF UK. Zahájení stáže je denně od 8 hodin, konec ve 12.30 hodin. Prezence je kontrolována vždy přesně při začátku a na konci stáže. Požadavkem pro zápočet je plná účast na stáži s tolerancí pouze jedné řádně dokladem omluvené absence. Forma náhrady dalších řádně odůvodněných absencí je řešena  plnou účastí studenta ve vyučovacím dni. Požadavkem pro vstup na oddělení je přezouvání a nošení bílého pláště. 

Studenti se dostaví v 7.45 - 7.50 hod. na Ortopedickou kliniku IPVZ a 1.LF UK

Na Bulovce v Praze 8, Vchod A v hale a počkají na příchod pracovníka. Vzhledem k organizaci vizit

na oddělení a celé výuky nelze tolerovat pozdní příchody.2. Průběh stáže.
Stáž denně začíná účastí studentů na vizitě přednosty kliniky na jednotlivých šesti odděleních – traumatologickém (pondělí), dětské ortopedie (úterý), oddělení pro umělé kloubní náhrady (středa), oddělení všeobecné ortopedie a onkologie (čtvrtek), oddělení sportovní traumatologie (čtvrtek), a oddělení spinální chirurgie a septické ortopedie (pátek). Při vizitách se studenti setkávají s konkrétními ortopedickými onemocněními a traumaty a jejich řešením, vizity jsou proto nenahraditelnou praktickou výukou v ortopedii a jsou podloženy i teoretickými rozbory o modalitách léčení jednotlivých konkrétních pacientů. Díky tomu, že jsou jednotlivá oddělení vysoce specializovaná, studenti mají možnost se seznámit s vysoce specializovanou péčí v rámci jednotlivých oddělení kliniky a celkové spektrum pacientů přitom pokrývá celý obor ortopedie.
V 9.30 následuje seznámení studentů s činností jednotlivých oddělení, zaměřená již na konrétní praktické vyšetřování a léčení pacientů. Od 10.30 do 12.30 následují odborné semináře, které pokrývají celou problematiku ortopedie a traumatologie podle předepsaného sylabu a to jak v teoretických, tak i praktických znalostech (ortopedické vyšetření pacienta, znalost protetických pomůcek, prostředků moderní osteosyntézy, umělých kloubních náhrad, RTG obrazů základních ortopedických vad, onemocnění a úrazů). V teoretických přednáškách jsou obsaženy všechny důlěžité údaje podle současného stavu vědění. Poslední den stáže je studentům, kteří absolvovali řádně stáž, udělen zápočet. 


Učitel odpovědný za organizaci výuky předmětu

Prof.MUDr. Pavel Dungl, DrSc.

Doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

Anotace - rozpis přednášek s tématy - 14-ti denní blok

prof.Dungl

as. Majerníček

as. Majerníček

as. Matějovský

Vizita - ORT 3

Praktické cvičení na odd.

Úvod do traumatologie

Úvod do ortopedie + vyšetření

prof.Dungl

doc.Chomiak

doc. Chomiak

as. Frydrychová

Vizita - ORT 1

Praktické cvičení na odd.

Dětská ortopedie

Dětská ortopedie

prof. Dungl

 as. Burian

doc. Podškubka

as. Frydrychová

Vizita – ORT 5

Praktické cvičení na odd.

Poranění ramen. kloubu, entezopatie

Traumatologie

prof. Dungl

as. Lesenský

as. Kubeš

as. Kubeš

Vizita – ORT 6 + ORT 4

Praktické cvičení na odd.

Endoprotetika - koleno, RA

Endoprotetika – kyčel

prof. Dungl

 as. Včelák

as. Tóth

as. Matějovský

Vizita – ORT 2

Praktické cvičení na odd.

Onemocnění páteře

Deformity


prof.Dungl

as. Majerníček

as. Majerníček

As. Ošťádal

Vizita – ORT - 3

Praktické cvičení na odd.

Traumatologie 

Traumatologie dětská

prof.Dungl

 

as. Kubeš

as. Matějovský

vizita ORT - 1

Praktické cvičení na odd.

Koxartróza,

Nádory

prof.Dungl

doc. Podškubka

as.Vaculík

As. Ošťádal

Vizita – ORT 5

Praktické cvičení na odd.

Poranění měkkého kolena

Traumatologie

prof.Dungl¨

as. Lesenský 

as. Matějíček

as. Kubeš

Vizita – ORT 6 + ORT 4

Praktické cvičení na odd.

Protetika

Endoprotetika – komplikace

Poranění šlach (1 hod.)

prof.Dungl

as. Matějovský

as. Včelák

As. Toth

Vizita – ORT 2

Praktické cvičení na odd.

Záněty

Traumatologie páteře.  ZÁPOČET


Studijní literatura

- Základy ortopedie - A. Sosna

- Ortopedická traumatologie - K. Koudela

K doplnění učiva

Ortopedie - P. Dungl; Dětské zlomeniny - P. Havránek3. Oveření znalostí zkouškou.
Po zahájení stáže jsou vypisovány termíny zkoušek, které se konají vždy v odpoledních hodinách. První termín je vypsán na 2. týden po absolvování stáže. Přihlašování ke zkouškám se řídí platnými předpisy 1. LF UK. Zkouška se skládá z části praktické, kde jsou znalosti ověřeny formou pohovoru nad RTG snímkem obvyklých ortopedických onemocnění a úrazů a ověřeny základní znalosti o implantátech a prostředcíh osteosyntézy užívaných v ortopedii a traumatologii. Poté následuje přezkoušení dvou teoretických otázek, které si student na počátku zkoušky vylosuje. Jedna otázka obsahuje téma z traumatologie pohybového aparátu, druhá z ortopedie. Studenti mají vždy přiměřený čas na přípravu před zahájením teoretického přezkoušení.

Seznam otázek z ortopedie a traumatologie pro studenty 4. ročníku 1. LF UK

Seznam z ortopedie

 

Systémová onemocnění skeletu (achondroplazie, osteogenesis imperfekta, artrogrypóza, rachitis)

Coxarthrosis

Projevy zánětlivých revmatických chorob na pohybovém aparátu a jejich chirurgická léčba

Deformity dolních končetin

Vadné držení těla a skolióza

Benigní nádory pohybového aparátu

Maligní nádory pohybového aparátu

Nádory pohybového aparátu obecně (klasifikace, diagnostika, klinické projevy, laboratorní a RTG vyšetření, principy terapie)

Vrozené vady nohy

Získané deformity nohou a prstů nohy

Nádorům podobné afekce pohybového systému

Endoprotetika obecně, druhy kloubních náhrad

Umělé náhrady kolenního kloubu

Umělé náhrady kyčelního kloubu

Osteoartroza - konzervativní léčba

Osteoartroza - operační léčba

Scheuermannova choroba

Amputace končetin

Osteoartróza kolenního kloubu a její léčení

Ortopedická protetika

Úžinové syndromy horní končetiny

Choroby svalů, šlach a aponeuróz

Aseptické kostní nekrozy - kromě M. Perthes

Specifické záněty pohybového ústrojí

Metastatické postižení skeletu

Nespecifické záněty kostí a kloubů, coxitis v dětském a dospělém věku

Vertebrogenní algický syndrom

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

Entezopatie a tendovaginitidy

Dupuytrenova kontraktura, chirurgické léčení a rehabilitace

Epicondylitis radialis a ulnaris humeri

Diferenciální diagnostika bolesti ramena

Morbus Perthes

Komplikace kloubních náhrad

Coxa vara adolescentium

 

Seznam otázek z traumatologie

 

 

 

1. Typy zlomenin a jejich dislokace

2. Zlomeniny distálního konce předloktí

3. Dětské zlomeniny a epifyseolysy, suprakondylická zlomenina humeru u dětí

4. Otevřené zlomeniny

5. Druhy kloubních poranění a zásady léčení

6. Poruchy hojení zlomenin

7. Paklouby a jejich léčení

8. Osteosyntéza a její principy

9. Sudeckův algodystrofický syndrom

10. Volkmanova ischemická kontraktura a kompartement syndrom

11. Zlomeniny zápěstí a ruky

12. Zlomeniny předloktí

13. Zlomeniny v oblasti lokte, luxace loketního kloubu

14. Zlomeniny humeru

15. Luxace ramenního kloubu

16. Zlomeniny pánve

17. Zlomeniny obratlů

18. Zlomeniny kostí nohy

19. Zlomeniny kotníků

20. Poranění měkkých struktur kolena

21. Zlomeniny bérce

22. Zlomeniny dolního konce femoru, pately a horního konce tibie

23. Zlomeniny diafysy femoru

24. Zlomeniny horního konce femoru

25. Traumatická luxace kyčelního kloubu a zlomeniny acetabula

 

 
4. Povinně-volitelný předmět.
Výuka povinně volitelného předmětu probíhá formou odpoledních seminářů. Tématem jsou většinou moderní trendy v dětské ortopedii, jako základu ortopedie. Témata seminářů jsou volena tak, aby doplňovala ortopedickou problematiku, která se běžně podrobně nevyučuje a jednak tak, aby zasahovala do jiných oborů – příkladem je neuroortopedie dětského věku, revmatologie a metabolické vady, dětská onkologie a dětská traumatologie.


5. Dobrovolné stáže na klinice (určeno pro studenty 5. a 6. ročníku po absolvování zkoušky z ortopedie).
Studenti mají možnost se po domluvě s vyučujícími zúčastnit běžného provozu trauma-centra ortopedické kliniky formou odpoledního a večerního pobytu na klinice pod dozorem vedoucího lékaře služby, který je většinou učitelem 1. LF. Tato forma výuky je zaměřena především na praktickou část ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Umožňuje zájemcům provádět základní chirurgické ošetřování ran a zlomenin, sledovat algoritmus vyšetřování a ošetřování vážně zraněných a polytraumatizovaných pacientů a stejně tak zúčastnit se provozu na operačním sále. Tato forma výuky je cílena především pro budoucí zájemce o obor ortopedie.


6. Výuka anglicky mluvících studentů a studentů v rámci projektů ERASMUS a SOCRATES.
V minulých letech probíhala na klinice částečná výuka anglicky mluvících studentů v rámci odbornosti dětská ortopedie a ortopedická onkologie. Od roku 2007 probíhá na klinice dvoutýdenní stáž s kompletní výukou ortopedie v anglickém jazyce se shodnou náplní a ve shodné formě jako u česky mluvících studentů. Výuka je zakončena zkouškou v anglickém jazyce podle stejných principů jako v českém magisterském studiu. V rámci dalších mezinárodních projektů stážují na klinice zahraniční studenti po předchozí individuální domluvě s děkanátem fakulty a učiteli kliniky. I pro anglicky mluvící studenty lze zajistit dobrovolné stáže na klinice, zaměřené na praktickou výuku v ortopedii.


7. Praktická výuka traumatologie v rámci stáže z chirurgie.
Ve spolupráci s katedrou chirurgie absolvují studenti 6. ročníku jednodenní stáž na traumatologické ambulanci kliniky.


8. Studenstká vědecká odborná činnost.
V případě zájmu studentů o vědeckou práci v oboru ortopedie je možné provádět vědeckou práci pod vedením školitele - učitele 1. LF UK. Výsledky práce mohou být potom publikovány běžnou formou v soutěži na 1. LF, ale mohou být i součástí nebo náplní odborného článku, který lze odeslat k publikaci do odborného časopisu České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

9. Postgraduální studium.
Na klinice probíhá i postgraduální doktorandské studium, ke kterému se lze přihlásit dle předepsaného postupu 1. LF UK. V současné době na klinice pracují dva doktorandi v tomto studiu.


10. Nelékařské a bakalářské studium.
Vedle kompletní výuky ortopedické protetikyv bakalářském studiu klinika zajišťuje praktickou část výuky bakalářů v oboru fyzioterapie. Jsou vedeny vyčleněnými učiteli lékařské fakulty.

počet zobrazení: 10577 poslední aktualizace: jchomiak, 31.03.2015
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.